СТРАТЕГИЈА ОПСТАНКА ОПШТИНЕ ЉИГ

Стратегија опстанка општине Љиг  је општи стратешки план који треба да пружи смернице и подстицаје за што дужи опстанак општине имајући увиду изузетно негативно трендове. Временски оквир за извршење Стратегије је од 2016 до 2026. године, односно 10 година. Стратегија ће дати одговор на три главна питања:

ГДЕ СМО (анализа стања и ситуациона анализа)

ГДЕ МОЖЕМО ДА СТИГНЕМО (сценарији будућности)

КАКО ЋЕМО ТО ПОСТИЋИ (акциони план)

Стратегија ће садржи следећа поглавља:

ПРОФИЛ ЗАЈЕДНИЦЕ

Основни географски и историјски подаци,  Становништво, Локална самоуправа, Људски ресурси, Економија, Пољопривреда, Инфраструктура, Туризам, Здравствена и социјална заштита, Образовање, Култура, Спорт, Информисање

Ресурси општине Љиг (чиме располажемо): људски ресурси, природи ресурси, технолошки и капитални.

Процења стања на територији општине Љиг:  инфраструктура, енергија, телекомуникације, водовод и канализација, привреда, заштита животне средине, друштвене делатности.

ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОСТИ

Индикатори представљају алате неопходне за уочавање и праћење промена у појавама које дефинише и контролише стратегија одрживог развоја одређене заједнице. Индикатори се одабирају тако да покривају област економије, заштите животне средине и друштвених делатности.

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА (позиционираност у односу на конкуренцију)

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ – сценарији будућности, приоритети, стратешки и специфични циљеви

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН за период од десет година. Табеларни приказ пројеката са временом реализације и буџетом.

СИСТЕМ МОНИТОРИНГА и одрживости.

ПРИОРИТЕТНИ ПОСЛОВИ:

Проучити успешне примере израде стратегија развоја општина у Србији

Статистички обрадити податке пописа становиштва из 2011. године и пописа пољопривреде из 1012. године за општину Љиг.

Урадити пројекцију демографских кретања у општини Љиг

АКТИВНОСТИ НАКОН ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ:

  • МОНИТОРИНГ И СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
  • ВЕЗИВАЊЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКИ БУЏЕТ
  • ПРОЦЕНА СПРОВОЂЕЊА И ЕВЕНТУАЛНА РЕВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ НА СВАКЕ 3-4 ГОДИНЕ
  • УСКЛАЂИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СЕКТОРСКИХ СТРАТЕГИЈА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СА ОВОМ СТРАТЕГИЈОМ
  • ИЗРАДА НОВИХ СЕКТОРСКИХ СТРАТЕГИЈА УЗ УСАГЛАШАВАЊЕ СА ОВОМ СТРАТЕГИЈОМ