ЛИТЕРАТУРА ЗА ОБУКУ ЛИЦА У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

МЕТОДОЛОШКА УПУТСТВА

1. Др Снежана Ђорђевић  ПРИРУЧНИК за модерно управљање локалним економским развојем

2. Снежана Ђорђевић, Дејан Миленковић, Мирослав Прокопијевић, Бранислав Ђурковић СТАЊЕ И КАПАЦИТЕТИ УПРАВЉАЊА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ У СРБИЈИ

3. ПРИРУЧНИК ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЛОКАЛНИМ РАЗВОЈЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

4. Бранислав Милић, РУРАЛНИ РАЗВОЈ  (практикум за локалне актере)

5. Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије

6. Приручник за управљање људским ресурсима

7. Локални економски развој у Србији

8. БЕНЧМАРКИНГ КАО ИНСТРУМЕНТ САВРЕМЕНОГ МЕНАЏМЕНТА

9. ОПШТИНСКИ МАРКЕТИНГ И ИЗГРАДЊА ИМИЏА

 

ЕКОНОМИЈА

1. Душан Б. Регодић: ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА

2.Љиљана Брдаревић, Рафал Станек, Јованка Манић: ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

3. КАКО ДО ДОБРОГ ПРОЈЕКТА

4. Олгица Несторовић: СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КАО ФАКТОР ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

5. Јово Дробњак: Стране директне инвестиције – инструменти експлоатације

6. Др Рајко Буквић: Вашингтонски консензус и деиндустријализација источне и југоисточне Европе

7. Данијела Ружичић, Субвенције страним инвеститорима – ко заправо инвестира у Србију? Они у Србију или Србија у њих?

8. Реактивирање браунфилда у Србији. 

 

ИНДУСТРИЈА

1. ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА КАО ИНСТРУМЕНТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У
ПРИВЛАЧЕЊУ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

2. Радмила Милетић: ПРОСТОРНО-РАЗВОЈНА ОБЕЛЕЖЈА ИНДУСТРИЈЕ У ОПШТИНИ ЉИГ

 

 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Предео нарочитих природних лепота на Рајцу. Заштићено од стране Завода за заштиту природе Србије. Предео је означен зеленом шрафуром.

2. ИЗВЕШТАЈ  О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ

 

ПОЉОПРИВРЕДА

1. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКА СВОЈСТВА СУВОБОРСКОГ КРАЈА
СА АСПЕКТА РАЗВОЈА ШЉИВАРСТВА

2. Пројекат еколошке пијаце у Љигу

3. Упутство за гајење боровнице

4. Просторни информациони систем за пољопривреду

5. ЕЛАБОРАТ О ПРОУЧАВАЊУ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЉИГ У АТАРИМА СЕЛА ИВАНОВЦИ, БРАНЧИЋ, MОРАВЦИ, ЦВЕТАНОВАЦ, ЛАТКОВИЋ, ЛИПЉЕ, БА И ШТАВИЦА,
ЗАХВАЋЕНИХ КАТАСТРОФАЛНИМ ПОПЛАВАМА 2014. ГОДИНЕ
Е

6. Утицај неправилног ђубрења на профит у пољопривреди (преузето са http://www.fertil.rs/vesti/februarski-broj-biltena-za-nasu-zemlju-0)

7. П Р И Р У Ч Н И К ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ

 1. СТРАТЕГИЈA ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНOГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2014 – 2024. ГОДИНЕ
 2. Приручник за рурални развој
 3. Др Милован Митровић, Села у Србији
 4. Живко Марковић, Расељачивање села и сељака
 5. Приручник за методологију партиципативног учења и деловања (ПЛА/РРА)
 6. ИД КАРТА СЕЛА КОЗЕЉ ОПШТИНА ЉИГ
 7. Стратегије опстанка домаћинстава у Србији
 8. Будућност села у Србији
 9. Методологија израде планова опстанка тешко одрживих села

 

ТУРИЗАМ

 1. Нови трендови у туризму
 2. Рецептивни туристички потенцијал Сувоборског Рајца
 3. Закон о туризму
 4. ДЕСТИНАЦИЈСКЕ МЕНАЏМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КАО ОБЛИК УПРАВЉАЊА РАЗВОЈЕМ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА
 5. ФУНДАМЕНТАЛНЕ НАЗНАКЕ НАСЕОБИНСКЕ ГЕНЕЗЕ ПРОСТОРА СУВОБОРСКОГ РАЈЦА У 20. ВЕКУ
 6. Истраживачки дом на Рајцу
 7. Закон о бањама
 8. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА У БАЊИ И НАЧИНУ СТАЛНОГ ПРАЋЕЊА КОЛИЧИНЕ И САСТАВА ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА
 9. Мр Бранкица Тодоровић, Мр Љиљана Максимовић Рубежановић: МЕСТО И ЗНАЧАЈ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА У САВРЕМЕНИМ ТУРИСТИЧКИМ КРЕТАЊИМА
 10. Оптимални модел управљања туристичком дестинацијом
 11. ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА КОСИДБИ У СРБИЈИ И ОКРУЖЕЊУ
 12. Туристичке манифестације у Србији
 13. ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА „КОСИДБА НА РАЈЦУ”

 

 ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

 1. ДЕФИНИЦИЈА 
 2. УТИЦАЈИ ИKТ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА  НА ДРУШТВЕНО – ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 3. Стратегијa развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године
 4. ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО И СРБИЈА
 5. Теледомови у Србији и општини Љиг
 6. ГИС приручних за локалне самоуправе

 

БУДУЋНОСТ ОБРАЗОВАЊА

 1. ШКОЛА БУДУЋНОСТИ
 2. „Школе у облаку“ као будућност образовања
 3. Е-уџбеници као будућност образовања

 

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

1. Саша Кристић, БУЏЕТ КАО ИНСТРУМЕНТ УПРАВЉАЊА ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

3. СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

4. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО)

5. ОБРАСЦИ ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

6. Преглед активности, субјеката и рокова у процесу стратешког планирања и програмског буџетирања општине

7. УНИФОРМНИ ПРОГРАМИ И ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (примена од буџетског циклуса за 2017. годину)

8. Образложење промена Анекса 5 – Униформни програми и програмске активности ЈЛС

9. Анализа система надзора Скупштине јединице локалне самоуправе над спровођењем буџета

10. ПРИРУЧНИК О ПРОГРАМСКОМ БУЏЕТУ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У
СРБИЈИ

 

 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

2. РАЗВИЈАЊЕ ВИШЕФУНКЦИОНАЛНИХ ВИШЕНАЧИНСКИХ УСЛУЖНИХ ЦЕНТАРА ЗА ГРАЂАНЕ

3. Приручник за планирање  капиталних инвестиција

4. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

5. Смернице за израду веб презентација  органа државне управе и јединица  локалне самоуправе

6. Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе

7. УСКЛАЂЕНОСТ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ СА ДОКУМЕНТОМ „СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ОРГАНА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“

8. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ЈАВНОМ ЖИВОТУ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

9. Отпорност општине на природне катастрофе

 

СТРУЧНИ РАДОВИ О ОПШТИНИ ЉИГ

1. Јасмина Ђорђевић: ЕВАЛУАЦИЈА ПРИРОДНОГ КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРУ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ЉИГ

2. Весна Лукић, Драгана Матијевић: ДЕМОГРАФСКИ И ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ У СЕОСКИМ НАСЕЉИМА ЉИГА

3. Борут Кирбус: ГЕОМОРФОЛОШКА КАРТА ДНА ДОЛИНЕ ЉИГА

4. Иван Б. Поповић:  ФУНДАМЕНТАЛНЕ НАЗНАКЕ НАСЕОБИНСКЕ ГЕНЕЗЕ ПРОСТОРА СУВОБОРСКОГ РАЈЦА У 20. ВЕКУ

5. Милован Миливојевић, Јелена Ћалић: ОСНОВНЕ ГЕОЛОШКЕ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ЉИГ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

 

 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

1. Елаборат о изведеним хидрогеолошким истраживањима у циљу заштите извора „Врело“ код Љига

2. Зоне заштите извора „Врело“ у селу Ба

3. Хидрогеолошка карта заштићене зоне извора „Врело“

4. Зона санитарне заштите изворишта у Бау

5. КОМПЛЕКСАН ПРИСТУП ОЦЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛА КАРСТНИХ ИЗДАНИ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (НА ПРИМЕРУ ИЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ)

 

ИСТРАЖИВАЊА ГЕОТЕРМАЛНИХ ВОДА

 1. Елаборат 2D рефлективних сеизмичких испитивања на подручју Љига

 

РАНИЈИ ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

 1. Стратегија просторног развоја општине Љиг  – радна верзија из 2005. године
 2. Стратегија просторног развоја општине Љиг – усвојена 2006. године
 3. Простори план општине Љиг
 4. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЉИГ
 5. Планска намена простора –реферална карта
 6. Мрежа насеља, функција, јавних служби и инфраструктурних система – реферална карта
 7. Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара и туризма – реферална карта
 8. План генералне регулације насеља Љиг (текст плана)